Warunki Świadczenia Usług

ostatnia aktualizacja 8 grudnia 2017 (zwane dalej "Warunki")

Cryptomind S.A. z siedzibą w Warszawie („Dostawca”) udostępnia stronę internetową, znajdującą się pod adresem: usecrypt.com (zwaną dalej: „Strona”), jak i kryptograficzną, wysoce innowacyjną aplikację mobilną do ochrony prywatności pod nazwą UseCrypt Messenger (zwana dalej „Aplikacja” lub „Usługi” ) dostępną za pośrednictwem App Store. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Warunkami regulującymi sposób korzystania z naszej Aplikacji.

Warunki Umowy

Poprzez korzystanie z naszej Aplikacji Użytkownik akceptuje Warunki Umowy i zgadza się, aby obowiązywały go jej postanowienia. Jeśli nie zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków, nie może korzystać z Aplikacji.

Polityka Prywatności

Proszę zapoznać się z (*), aby dowiedzieć się, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje od naszych Użytkowników. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z Aplikacji podlega naszej Polityce Prywatności.

Zmiany Warunków Umowy

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji Warunków w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania. Przy wprowadzeniu zmian, poinformujemy Użytkownika o tym, publikując zmodyfikowane Warunki na Stronie lub za pośrednictwem innych komunikatów. Ważnym jest, aby zapoznać się z Warunkami za każdym razem, gdy są one modyfikowane, ponieważ jeśli Użytkownik będzie nadal korzystać z Aplikacji po opublikowaniu zmodyfikowanych Warunków na Stronie, poinformuje nas, że zgadza się na zmodyfikowane Warunki. Jeśli nie zgadza się na nowe Warunki, dalsze korzystanie z Aplikacji jest niemożliwe. Z powodu rozbudowywania aplikacji, zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zaprzestania działania wszystkich lub poszczególnych części Aplikacji w dowolnym czasie, bez powiadomienia i według naszego wyłącznego uznania.

Kto może korzystać z Aplikacji

Uprawnienie

Z aplikacji może korzystać Użytkownik, który ma co najmniej 18 lat i nie jest obłożony zakazem korzystania z Aplikacji na mocy obowiązującego prawa. Aby zakupić Aplikację (sekcja poniżej „Zakupy”), musi mieć co najmniej 18 lat i być zdolnym do zawarcia wiążącej umowy.

Rejestracja i Twoje dane

Jeśli Użytkownik chce korzystać z funkcji Aplikacji, musi utworzyć konto (zwane dalej „Konto"). Może to zrobić za pośrednictwem Aplikacji, poprzez przekazanie Dostawcy wymaganych informacji.

Ważnym jest, aby dostarczyć dokładne, kompletne i aktualne informacje w celu prowadzenia Konta oraz wyrażanie zgody na aktualizację informacji (w razie potrzeby), aby były dokładne, kompletne i aktualne. W przypadku braku zgody na powyższe, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Konta. Użytkownik zgadza się nie ujawniać osobom trzecim swojego hasła do Konta, a w przypadku nieautoryzowanego użycia konta, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Dostawcy Aplikacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane na koncie Użytkownika, niezależnie od tego, czy Użytkownik posiada o nich wiedzę, czy też nie.

Korzystanie z Aplikacji

Poprzez Aplikację Użytkownik może: (i) wysyłać i odbierać wiadomości, w tym usługi przesyłania wiadomości multimedialnych i wiadomości tekstowych; (ii) wykonywać i odbierać połączenia telefoniczne, które są szyfrowane i zabezpieczone przed ingerencją osób trzecich i przed przechwyceniem.

Użytkownik rozumie i zgadza się, że aplikacja nie jest przeznaczona do użycia w jakikolwiek szkodliwy sposób, w tym do działalności przestępczej. Użytkownik rozumie i zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Aplikacji.

Użytkownik akceptuje, że Dostawca nie ma wglądu w informacje, wiadomości i rozmowy telefoniczne przetwarzane przez Użytkownika za pomocą Aplikacji i nie jest odpowiedzialny w jakikolwiek sposób za tworzenie kopii zapasowych.

Użytkownik rozumie i zgadza się, że po rozwiązaniu Usługi nie będzie uprawniony do korzystania z Aplikacji i  nie otrzyma dostępu do jakichkolwiek swoich historycznych informacji, wiadomości i połączeń telefonicznych przetwarzanych za pośrednictwem Aplikacji oraz że takie dane mogą zostać usunięte.

Użytkownik rozumie i zgadza się, że Dostawca może wypowiedzieć Użytkownikowi świadczenie Usług, w przypadku, gdy otrzyma uzasadniony wniosek od władz państwowych, stwierdzający, że Użytkownik korzysta z Usług aplikacji w celu prowadzenia działalności przestępczej. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z takiego powyższego rozwiązania świadczenia Usług.

Zakup

Opłaty

Dostawca oferuje pewne funkcje Aplikacji, które można zakupić jak wyżej ramach miesięcznego abonamentu (zwanego dalej „Abonament”). Opis funkcji połączonych z Abonamentem jest dostępny za pośrednictwem Usług. W trakcie zakupu Abonamentu (zwanego dalej „Transakcja”) Dostawca Usługi lub osoba trzecia, na przykład Dostawca Aplikacji (zdefiniowany poniżej), może poprosić o podanie dodatkowych informacji dotyczących Transakcji, takich jak numer karty kredytowej, data wygaśnięcia karty kredytowej i adres (adresy) potrzebny w celu wystawienia i dostarczenia dokumentu płatności (zwane dalej: „Informacje dotyczące płatności”). Użytkownik zaświadcza, że ma prawo do korzystania ze wszystkich metod płatności przy użyciu powyższych Informacji o płatnościach. Kwoty należne i płatne przez Użytkownika za Transakcję za pośrednictwem Usług zostaną Użytkownikowi przedstawione przed złożeniem zamówienia. Jeśli Użytkownik wybierze opcje rozpoczęcia Transakcji za pośrednictwem Usług, upoważni nas do przekazania Informacji o płatnościach zewnętrznym dostawcom usług, w celu sfinalizowania Transakcji i wyrazi zgodę: (a) na uiszczenie stosownych opłat i podatków; (b) Usługodawca może obciążyć kartę kredytową Użytkownika lub konto przetwarzania płatności należące do osób trzecich, w tym między innymi konto Użytkownika w sklepie z aplikacjami lub platformie dystrybucyjnej (np. Apple AppStore lub Google Play), gdzie aplikacja jest dostępna (zwani dalej: „Dostawca Aplikacji”) w celu dokonania weryfikacji, wstępnego zatwierdzenia oraz płatności; oraz (c) ponosi wszelkie dodatkowe opłaty, które Dostawca Aplikacji, bank lub inny dostawca usług finansowych może nałożyć na Użytkownika, jak również wszelkie podatki lub opłaty, które mogą dotyczyć zamówienia złożonego przez Użytkownika.  Po potwierdzeniu płatności za zamówienie Użytkownik otrzyma e-mail z potwierdzeniem zakupu. Zamówienie nie jest wiążące dla Dostawcy Usługi, dopóki nie zostanie zaakceptowane i potwierdzone przez Dostawcę Aplikacji. Wszystkie płatności dokonywane są zgodnie z warunkami Dostawcy Aplikacji.

W przypadku jakichkolwiek problemów, obaw lub zastrzeżeń dotyczących opłat Użytkownik zobowiązuje się do omówienia problemów z Dostawcą w pierwszej kolejności oraz wyraża zgodę na brak możliwości anulowania płatności dokonywanej za pomocą karty kredytowej lub procesowania płatności przez osoby trzecie, chyba że w celu rozwiązania problemu Użytkownik podjął odpowiednie działania bezpośrednio u Dostawcy.

Dostawca zastrzega sobie prawo do nieprzetwarzania lub anulowania zamówienia w pewnych okolicznościach, na przykład w przypadku odrzucenia płatności kartą kredytową, jeśli Dostawca podejrzewa, że wniosek lub zamówienie jest fałszywe lub w innych okolicznościach, które Dostawca uzna za stosowne według własnego uznania. Dostawca zastrzega sobie również prawo, według własnego uznania, do podjęcia odpowiednich działań w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika dokonującego zamówienia. Użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji potwierdzających tożsamość przed zakończeniem procesu Transakcji (informacja ta zdefiniowana jest w Informacjach o płatnościach). Dostawca nie obciąży Użytkownika lub dokona zwrotu kosztów za zamówienie, które nie zostanie przetworzone lub anulowane.

Wszelkie opłaty pobierane przez Usługodawcę nie są równoznaczne z użyciem kodów Open Source wymienionych w sekcji „Treść i prawa do treści” przez Użytkownika, ale są wynikiem świadczenia Usługi, w tym programu PhoneServer, który transferuje serwer między Użytkownikami Aplikacji a Wsparciem Aplikacji, gwarancji (sekcja „Gwarancja”) i usługi (sekcja „Obsługa i rozwój aplikacji”) zgodnie z Warunkami.

Automatyczne Odnowienie Abonamentu do momentu Anulowania oraz Jak Anulować Abonament

Wszystkie kwoty pobierane są: (i) w przypadku subskrypcji miesięcznych na początku subskrypcji oraz, ponieważ każda taka subskrypcja odnawia się automatycznie, na dodatkowy okres równy długości wygasającego okresu subskrypcji, aż do momentu jej anulowania, przy użyciu Informacji o płatnościach, które zostały podane przez Użytkownika. Użytkownik musi anulować subskrypcję miesięczną przed jej odnowieniem, aby uniknąć naliczania opłat za kolejny okres abonamentowy. Użytkownik może dokonać zakupu Abonamentu oraz dokonać jego anulowania w dowolnym momencie za pośrednictwem Dostawców Aplikacji i ich platform zakupów internetowych. Użytkownik nie otrzyma zwrotu poniesionych kosztów za bieżący okres subskrypcji, a dostarczenie zamówionych Usług będzie kontynuowane do końca bieżącego okresu subskrypcji.

Zmiany Warunków Cenowych dla Abonamentu

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków cenowych dla subskrypcji w dowolnym momencie i powiadomi Użytkownika z wyprzedzeniem o wejściu w życie tych zmian. Zmiany warunków cenowych nie będą obowiązywały z mocą wsteczną i będą miały zastosowanie tylko w celu odnowienia Subskrypcji po tym, jak Użytkownik zostanie powiadomiony o zmienionych warunkach cenowych. Jeśli Użytkownik nie zgodzi się ze zmianami warunków cenowych Dostawcy, może nie odnawiać subskrypcji zgodnie z sekcją „Automatyczne Odnowienie Abonamentu do momentu Anulowania oraz Jak Anulować Abonament”.

Przyszłe funkcjonalności

Użytkownik zgadza się, że dokonany zakup usługi nie jest uzależniony od dostarczenia jakichkolwiek przyszłych nowych funkcji lub nie zależy od jakichkolwiek ustnych lub pisemnych publicznych komentarzy przedstawionych przez Dostawcę w zakresie przyszłych funkcji.

Informacje zwrotne

Czekamy na opinie, uwagi i sugestie dotyczące ulepszeń Usług lub Produktów („Informacje zwrotne”). Użytkownik może dostarczyć opinię, wypełniając formularz, który znajdujący się tutaj: https://usecrypt.com/ucm-support/. Użytkownik udziela Dostawcy niewyłącznej, globalnej, bezterminowej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, wolnej od tantiem, podlegającej podlicencjonowaniu i zbywalnej licencji na mocy wszelkich praw własności intelektualnej, które posiada lub kontroluje Użytkownik w celu kopiowania, modyfikowania, tworzeniu dzieł zależnych na ich podstawie lub wykorzystania w inny sposób przekazanej Informacji w dowolnym celu.

Treść i prawa do treści

Dla celów niniejszych Warunków, (i) „Treść” oznacza tekst, grafikę, obrazy, muzykę, oprogramowanie, pliki audio, wideo, dzieła autorstwa dowolnego rodzaju oraz informacje lub inne materiały, które zostały opublikowane, wygenerowane, dostarczone lub w inny sposób udostępnione za pośrednictwem Usług; oraz (ii) „Treści Użytkownika” oznaczają wszelkie Treści udostępniane przez Użytkowników (w tym Użytkownika) w ramach Usług. Treści obejmują bez ograniczeń Treści Użytkownika.

Dostępność do Treści Użytkowników i prawa do własności

Dostawca oświadcza, że nie ma wglądu w zawartość treści Użytkowników przetwarzaną za pośrednictwem Aplikacji, z wyjątkiem treści skierowanych do niego lub stron trzecich, takich jak dostawca Aplikacji, które są wymagane i konieczne do zakupu, subskrypcji, transakcji i świadczenia Usług.

Dostawca nie rości sobie żadnych praw własności do Treści Użytkownika i żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie ograniczać jakichkolwiek praw, które Użytkownik posiada w celu wykorzystania Treści Użytkownika.

Treść i prawa do własności

Dostawca i jego licencjodawcy posiadają wyłącznie wszelkie prawa, tytuły i udziały w stosunku do Oprogramowania w postaci autonomicznego programu z zamkniętym kodem źródłowym PhoneServer, który przesyła serwer między Użytkownikami aplikacji.

Dostawca i jego licencjodawcy oświadczają, że ta część Aplikacji, która umożliwia i jest odpowiedzialna za wysyłanie i odbieranie wiadomości, w tym wiadomości multimedialnych i wiadomości tekstowych, jest oparta na modyfikacji oprogramowania Signal iOS v 2.7.1 dla wersji iOS i modyfikacji Signal Android 3.30.4 rozpowszechnionego na warunkach licencji open source GPL v. 3 (którą można znaleźć tutaj: https://usecrypt.com/usecrypt-messenger/). Dostawca i jego licencjodawcy nie roszczą sobie prawa do jakiegokolwiek wyłącznego prawa do kodów źródłowych tego pochodzenia i dostarczają takie kody na każde żądanie stron trzecich, w tym Użytkownika. Wszelkie prawa, tytuły i udziały w wyżej wymienionym oprogramowaniu należą do: Open Whisper Systems.

Dostawca i jego licencjodawcy oświadczają, że ta część Aplikacji, która umożliwia i jest odpowiedzialna za wysyłanie automatycznych powiadomień do aplikacji zainstalowanej i otwartej na urządzeniu mobilnym, jest modyfikacją oprogramowania Notnoop Java-Apns v 0.2.3, rozpowszechnianego na warunkach licencji open source BSD-3 (można ją znaleźć tutaj: https://github.com/notnoop/java-apns/blob/master/LICENSE). Dostawca i jego licencjodawcy nie roszczą sobie prawa do jakiegokolwiek wyłącznego prawa do kodów źródłowych tego pochodzenia i dostarczają takie kody na każde żądanie stron trzecich, w tym Użytkownika. Wszelkie prawa, tytuły i udziały w wyżej wymienionym oprogramowaniu należą do: Mahmood Ali.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości powyższe informacje i oświadcza, że Usługi i Treści są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi osobnymi przepisami wyżej wymienionych części Aplikacji. Użytkownik zgadza się nie usuwać, zmieniać ani przesłaniać jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych ani innych informacji o prawach własności zawartych w Usługach lub Treściach ani z nimi związanych, zarówno o otwartym kodzie źródłowym, jak i praw, które należą do Dostawcy i jego licencjodawców.

Prawa do Treści Użytkownika przekazane przez Użytkownika

Udostępniając dowolne Treści Użytkownika za pośrednictwem Usług, niniejszym Użytkownik udziela Dostawcy, biorąc pod uwagę dostęp do Zawartości Użytkownika, niewyłączną, możliwą do przeniesienia, podlegającą podlicencji, ogólnoświatową, nieodpłatną licencję na używanie, kopiowanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych na jej podstawie, oraz na rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie Treści Użytkownika w związku z obsługą i świadczeniem Usług i Treści Użytkownikowi i innym Użytkownikom.

Prawa do Treści powierzonych przez Dostawcę

Z zastrzeżeniem przestrzegania niniejszych Warunków, Dostawca udziela ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenośnej, nie mogącej być przedmiotem sublicencji licencji na pobieranie i używanie Aplikacji oraz wszystkich jej funkcji, wyłącznie w związku z dozwolonym korzystaniem z Usług i wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych.

Prawa i Warunki dla Aplikacji

Prawa w Aplikacji

Z zastrzeżeniem przestrzegania niniejszych Warunków, Dostawca udziela ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenośnej, nie mogącej być przedmiotem sublicencji licencji na pobieranie i instalowanie kopii Aplikacji na urządzeniu mobilnym, które Użytkownik posiada lub kontroluje oraz na uruchomienie kopii Aplikacji dla celów osobistych niekomercyjnych i komercyjnych. Dostawca zastrzega sobie wszystkie prawa do Aplikacji, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszych Warunków. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach, nie wolno: (i) kopiować, modyfikować lub tworzyć dzieła pochodne w oparciu o aplikację; (ii) rozpowszechniać, przekazywać, udzielać sublicencji, dzierżawić, pożyczać lub wypożyczać Aplikacji stronom trzecim; (iii) dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować lub dezasemblować Aplikacji; (iv) udostępniać funkcjonalność Aplikacji wielu Użytkownikom w jakikolwiek sposób; (v) korzystać z aplikacji na kilku urządzeniach mobilnych.

Wszelkie Warunki, w szczególności Prawa w Aplikacji, nie naruszają żadnych innych licencji typu open source, na których oparte są i dystrybuowane części Aplikacji. Dostawca działa w pełni zgodnie z takimi licencjami i dostarcza Użytkownikowi wszelkich informacji w tym zakresie oraz spełnia wszystkie prawowite żądania Użytkownika, wynikające z tych licencji.

Dodatkowe Warunki dotyczące Dostawców Aplikacji

Jeśli Użytkownik uzyskał dostęp lub pobrał Aplikację z platform służących do zakupów internetowych ( App Provider e-shopping platforms), takich jak: App Store lub Google Play Store, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Aplikacji zgodnie z warunkami określonymi przez Dostawcę Aplikacji. Postanowienia poniższej sekcji mają charakter informacyjny i nie zakłócają ani nie zmieniają warunków oferowanych przez Dostawcę Aplikacji, które są wiążące i ważne. Aplikacji zakupionej za pośrednictwem App Store można używać tylko: (i) na produktach lub urządzeniach marki Apple, na których działa iOS (zastrzeżone oprogramowanie systemu operacyjnego Apple); oraz (ii) zgodnie z „Zasadami użytkowania” określonymi w Regulaminie Sklepu Apple1.

Jeśli uzyskałeś dostęp do Aplikacji lub pobrałeś ją od Dostawcy Aplikacji, to potwierdzasz i zgadzasz się, że:

 • Warunki te są zawierane między Użytkownikiem a Dostawcą, a nie z Dostawcą Aplikacji, a także, że między Dostawcą a Dostawcą Aplikacji, Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za aplikację.
 • Dostawca Aplikacji nie ma obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług serwisowych i wsparcia w odniesieniu do Aplikacji.
 • W przypadku gdy aplikacja nie spełnia warunków mającej zastosowanie gwarancji, Użytkownik może powiadomić Dostawcę Aplikacji, a Dostawca Aplikacji zwróci Użytkownikowi kwotę zakupu Aplikacji (jeśli dotyczy), w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Dostawca Aplikacji nie będzie miał żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Aplikacji. Wszelkie inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki związane z brakiem zgodności Aplikacji z jakąkolwiek gwarancją będą wyłączną odpowiedzialnością Dostawcy.
 • Dostawca Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za rozpatrywanie wszelkich roszczeń Użytkownika ani dowolnych roszczeń jakichkolwiek osób trzecich związanych z Aplikacją, ani za posiadanie i korzystanie z Aplikacji, w tym między innymi: (i) roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt; (ii) wszelkie roszczenia do faktu, że Aplikacja nie spełnia żadnego obowiązującego wymogu prawnego lub regulacyjnego; oraz (iii) roszczenia wynikające z ochrony konsumenta lub podobnego ustawodawstwa.
 • W przypadku roszczenia osób trzecich, że aplikacja lub Twoje posiadanie i korzystanie z Aplikacji narusza prawa własności intelektualnej tej osoby trzeciej, Dostawca będzie wyłącznie odpowiedzialny za dochodzenie, obronę, rozliczenie i zwolnienie z wszelkich roszczeń o naruszenie praw własności intelektualnej w zakresie wymaganym przez niniejsze Warunki.
 • Dostawca Aplikacji i jego podmioty zależne są beneficjentami będącymi stronami trzecimi niniejszych Warunków w związku z licencją Użytkownika do Aplikacji, a po zaakceptowaniu warunków tych Warunków Dostawca Aplikacji będzie miał prawo (i uznaje się, że prawo to zostało przyjęte) do egzekwowania niniejszych Warunków w związku z licencją Aplikacji przeciwko Użytkownikowi jako beneficjentowi będącemu osobą trzecią.
 • Podczas korzystania z Aplikacji należy również przestrzegać wszystkich obowiązujących warunków korzystania z usług stron trzecich.
 • Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich amerykańskich i zagranicznych przepisów eksportowych, aby zapewnić, że ani aplikacja, ani żadne dane techniczne z nią związane, ani żaden jej bezpośredni produkt nie są eksportowane lub reeksportowane bezpośrednio lub pośrednio z naruszeniem prawa i przepisów lub używane do jakichkolwiek celów zabronionych przez poszczególne prawo i przepisy. Poprzez korzystanie Użytkownik oświadcza i zapewnia, że: (i) nie znajduje się w kraju, który jest objęty embargiem rządu USA lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terrorystów”; oraz (ii) Użytkownik nie znajduje się na żadnej liście zabronionych lub zastrzeżonych podmiotów w Stanach Zjednoczonych.

Zakazy

Użytkownik zgadza się na niewykonywanie następujących czynności:

 • Używania, wyświetlania, kopiowania, tworzenia Usług lub dowolnych pojedynczych elementów świadczonych Usług, Nazwy Dostawcy, jakiegokolwiek znaku towarowego, loga lub innych zastrzeżonych informacji, układu i wyglądu strony lub formularza zawartego na stronie, bez uprzedniej pisemnej zgodny Dostawcy;
 • Próby sondowania, skanowania, testowania słabych zabezpieczeń Aplikacji, lub systemu wraz z elementami sieci Dostawcy, oraz naruszania zabezpieczeń i środków uwierzytelniających;
 • Unikania, obchodzenia, usuwania, dezaktywowania, uszkadzania, deszyfrowania lub w inny sposób omijania jakichkolwiek środków technologicznych wdrożonych przez Dostawcę, lub dostawców Dostawcy lub przez jakąkolwiek inną stronę trzecią (w tym innego Użytkownika) w celu ochrony Usług;
 • Próby uzyskania dostępu, zdobywania informacji do Usług lub pobierania Zbiorczych Treści z Usług za pomocą dowolnych wyszukiwarek, oprogramowania, narzędzi, środków, urządzeń lub mechanizmów (w tym pająków, robotów, robotów indeksujących, narzędzi do eksploracji danych itp.) innych niż oprogramowanie i/lub agentów wyszukiwania udostępnianych przez Dostawcę lub inne ogólnodostępne przeglądarki stron trzecich;
 • Korzystania z Usług w celach komercyjnych lub z korzyścią dla jakiejkolwiek strony trzeciej lub w jakikolwiek sposób niedozwolony na mocy niniejszych Warunków;
 • Fałszowania nagłówka pakietu TCP/IP lub jakiejkolwiek części nagłówka w wiadomości e-mail lub w grupie dyskusyjnej lub w dowolny sposób korzystania z Usług w celu wysyłania zmienionych, wprowadzających w błąd lub fałszywych informacji identyfikujących źródło;
 • Próby odszyfrowania, dekompilacji, dezasemblacji lub inżynierii wstecznej dowolnego oprogramowania używanego do świadczenia Usług;
 • Zakłócania lub dokonywania próby ingerencji do dostępu dowolnego użytkownika, hosta lub sieci, w tym, bez ograniczeń, wysyłania wirusów, przeładowywania, zalewania, spamowania lub atakowania poczty elektronicznej świadczonych Usług;
 • Gromadzenia lub przechowywania pożądanych danych osobowych z Usług od innych użytkowników Usług bez ich wyraźnej zgody;
 • Podszywania się pod inną osobę lub fałszywego przedstawiania jej powiązania z jakąkolwiek osobą lub podmiotem, zwłaszcza przy podawaniu danych osobowych lub Informacji o płatnościach;
 • Naruszania jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub przepisów, w szczególności poprzez korzystanie z Usług w celach przestępczych;
 • Zachęcania lub umożliwiania jakiejkolwiek innej osobie wykonywanie jakichkolwiek powyższych czynności;
 • Umożliwiania dowolnej osobie trzeciej dostępu do Aplikacji lub urządzenia mobilnego, przy zachowaniu braku zabezpieczenia Aplikacji odpowiednim kodem.

Dostawca nie jest zobowiązany i nie monitoruje dostępu do Usług ani sposobu korzystania z nich. Użytkownik jest informowany i akceptuje fakt, że Usługodawca zastrzega sobie prawo do monitorowania Usług wyłącznie w celu świadczenia Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz przestrzegając obowiązujące przepisy prawa lub inne wymogi prawne. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobligowani, do usunięcia lub zablokowania dostępu do Usług, w dowolnym czasie, bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania, jeśli uznamy, że jakiekolwiek korzystanie z Usług budzi zastrzeżenia lub narusza niniejsze Warunki. Dostawca ma prawo do zbadania naruszeń niniejszych Warunków lub zachowania, które wpływają na świadczone Usługi. Dostawca może również konsultować się i współpracować z organami ścigania w celu ścigania Użytkowników, którzy naruszają prawo.

Linki do stron internetowych lub zasobów stron trzecich

Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych lub zasobów stron trzecich. Dostawca udostępnia te linki tylko dla wygody Użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności za treści, produkty lub usługi dostępne na tych stronach, w zasobach lub linkach wyświetlanych na tychże stronach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt o wyłącznej odpowiedzialności i ponosi wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z witryn lub zasobów stron trzecich.

Wypowiedzenie

Dostawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia dostępu i możliwości korzystania z Usług według własnego uznania, w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Użytkownik może anulować Konto i świadczenie Usług w dowolnym momencie zgodnie z zasadami określonymi w sekcji „Automatyczne Odnowienie Abonamentu do momentu Anulowania oraz Jak Anulować Abonament”. W przypadku zakupu subskrypcji za pośrednictwem App Provider Użytkownik powinien anulować również subskrypcję bezpośrednio u Dostawcy Aplikacji. Po wypowiedzeniu, odstąpieniu lub anulowaniu Usług lub Konta, wszystkie postanowienia niniejszych Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać, pozostaną w mocy, w tym, bez ograniczeń, postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności i postanowień dotyczących rozstrzygania sporów.

Gwarancja

Usługi są dostarczane w stanie w jakim są „as is”, bez jakiejkolwiek gwarancji, z wyjątkiem gwarancji wyraźnie określonej poniżej. Bez ograniczania powyższego, jednoznacznie zrzekamy się wszelkich gwarancji dotyczących wartości handlowej, wynikających z obrotu lub użytkowania Aplikacji, z wyjątkiem gwarancji wyraźnie określonych poniżej.

Dostawca, jeśli Warunki są spełnione, gwarantuje, że:

 • podczas subskrypcji Użytkownik będzie mógł komunikować się za pośrednictwem Aplikacji z innymi stronami, które komunikują się za pośrednictwem Aplikacji,
 • komunikacja za pośrednictwem Aplikacji będzie chroniona poprzez szyfrowanie przed ingerencją i wglądem strony trzeciej.

Z zastrzeżeniem punktu „Obsługa i rozwój aplikacji".

Nie udzielamy żadnej innej gwarancji, że aplikacja spełni wymagania Użytkownika lub będzie dostępna w sposób nieprzerwany, bezpieczny lub wolny od błędów.

Obsługa i rozwój Aplikacji

Użytkownik jest poinformowany i akceptuje, że Dostawca może prowadzić prace serwisowe i prace rozwojowe aplikacji, które mogą spowodować dezaktywację Aplikacji. Dostawca, przed dezaktywacją, poinformuje o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem Strony lub innych środków komunikacyjnych.

Użytkownik jest poinformowany i akceptuje, że wszelkie awarie, usterki, niezamierzone wyłączenia, awarie Aplikacji zostaną rozwiązane przez Dostawcę bez żadnych nieuzasadnionych opóźnień. Dostawca poinformuje o zaistniałych okolicznościach za pośrednictwem Strony lub innych komunikatów, bez zbędnej zwłoki.

Użytkownik jest poinformowany i zwalnia Dostawcę z wszelkiej możliwej odpowiedzialności wynikającej z okoliczności opisanych w punkcie „Ograniczenie odpowiedzialności” i „Zwolnienie z odpowiedzialności”, mających zastosowanie w odpowiednim zakresie, jeśli ograniczają odpowiedzialność Dostawcy w szerszym zakresie.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zwolni i zabezpieczy Dostawcę, jego dyrektorów, managerów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, sporami, żądaniami, zobowiązaniami, odszkodowaniami, stratami oraz kosztami i wydatkami, w tym, bez ograniczeń, uzasadnionymi opłatami prawnymi i księgowymi, wynikającymi lub w jakikolwiek sposób powiązanymi z (i) dostępem do Usług lub korzystaniem z nich lub (ii) z naruszeniem niniejszych Warunków.

Ograniczenie odpowiedzialności

Ani Dostawca, ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie Aplikacji nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, celowe, moralne lub następcze szkody, w tym, lecz nie wyłącznie, utracone korzyści, utratę danych lub renomy, przerwanie usługi, uszkodzenie urządzenia mobilnego lub awarie systemu, koszt usług zastępczych wynikających lub będących w związku z niniejszymi warunkami, lub z korzystania lub braku możliwości korzystania z aplikacji, niezależnie od tego, czy wynika to z gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności za produkt lub odpowiedzialności wynikającej z innej podstawy prawnej, bez wgledu na to, czy Dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody, nawet jeśli stwierdzono, że ograniczony środek zaradczy określony w niniejszym dokumencie nie spełnił podstawowego celu, poza określonymi warunkami gwarancji wyraźnie określonymi w sekcji „Gwarancja”. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody następcze lub przypadkowe, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.

Rozstrzyganie sporów

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki i wszelkie związane z nimi działania będą podlegały prawu polskiemu bez względu na przepisy kolizyjne.

Zarówno Użytkownik jak i Dostawca wyrażają zgodę na to, że wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje wynikające z niniejszych Warunków lub dotyczące ich naruszenia, zakończenia, wykonania, interpretacji, ważności lub korzystania z Usług (dalej łącznie: „Spory”), w szczególności Spory związane z ochroną własności intelektualnej, będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i będą podlegać jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Dostawcy, a każda ze stron zrzeka się wszelkich zastrzeżeń co do jurysdykcji oraz miejsca sądu.

Użytkownik i Dostawca powinni starać się o polubowne rozstrzygnięcie wszelkich powstających sporów w związku ze świadczeniem Usług. Próba taka powinna trwa co najmniej trzydzieści (30) dni, przed złożeniem wniosku do właściwego sądu.

Jeśli Dostawca zmieni którekolwiek z postanowień punktu „Rozstrzyganie sporów” po dacie pierwszego zaakceptowania Warunków (lub zaakceptowania wszelkich późniejszych zmian niniejszych Warunków), Użytkownik może odrzucić taką zmianę wypełniając formularz, który można znaleźć tutaj: https : //usecrypt.com/ucm-support/, w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie zmiany, wskazanej na Stronie lub od daty wiadomości e-mail dostarczonej przez Dostawcę, w celu powiadomienia o takiej zmianie. Odrzucając wszelkie zmiany, Użytkownik zgadza się, że rozwiązanie Sporu między Użytkownikiem a Dostawcą odbędzie się zgodnie z zaakceptowanymi wcześniej przepisami.

Ogólne Warunki

Niniejsze Warunki stanowią pełne i wyłączne porozumienie pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem w zakresie Usług, a niniejsze Warunki unieważniają i zastępują wszelkie wcześniejsze, zarówno ustne, jak i pisemne porozumienia lub umowy dotyczące Usług. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie to zostanie wykonane w maksymalnie dopuszczalnym zakresie, przy jednoczesnym pozostaniu w mocy pozostałych postanowień niniejszych Warunków. W takim przypadku Dostawca, niezależnie w razie potrzeby, uzupełni Warunki o odpowiednie postanowienia.

Użytkownik nie może cedować ani przenosić niniejszych Warunków na mocy prawa lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy. Wszelkie próby przeniesienia lub spełnione przeniesienia niniejszych Warunków bez takiej zgody będą nieważne. Dostawca może dowolnie cedować lub przekazywać niniejsze Warunki bez ograniczeń. W związku z powyższym, niniejsze Warunki będą wiążące i skuteczne na korzyść stron, ich następców i dozwolonych cesjonariuszy.

Wszelkie powiadomienia i inne komunikaty dostarczone przez Dostawcę na mocy niniejszych Warunków, w tym tych dotyczących modyfikacji niniejszych Warunków, będą przekazywane poprzez umieszczenie ich na Stronie lub za pośrednictwem innych komunikatów. Data publikacji zawiadomienia na Stronie lub jej transmisja za pośrednictwem innego środka komunikacji , będzie uważana za datę otrzymania komunikatu.

Brak egzekwowania przez Dostawcę jakiegokolwiek prawa lub odstąpienie od niniejszych Warunków nie będzie postrzegane jako odstąpienie od takiego prawa lub postanowienia. Odstąpienie od takiego prawa lub postanowienia będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez należycie upoważnionego przedstawiciela Dostawcy. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, korzystanie przez którąkolwiek ze stron z jakichkolwiek środków zaradczych zgodnie z niniejszymi Warunkami będzie odbywać się bez uszczerbku dla innych środków przysługujących na mocy niniejszych Warunków lub w inny sposób.

Informacje kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, Usług lub Produktów, należy skontaktować się z Dostawcą, wypełniając formularz, który można znaleźć tutaj: https://usecrypt.com/ucm-support/.

Please wait . . .